Veilingvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden veiling Spel Verhuur Centrale

 • Gebruiker dient meerderjarig en bevoegd te zijn om rechtshandelingen te verrichten.
 • De gebruikersovereenkomst komt tot stand door registratie op de website. Deze gebruikersovereenkomst stelt de koper onder andere in staat de voortgang van de veiling via de website te volgen en om een bod uit te brengen.
 • De Spel Verhuur Centrale streeft naar een zo groot mogelijke juistheid en duidelijkheid van de omschrijving van een artikel op de website, zonder enige aansprakelijkheid voortkomend uit onjuiste of onvolledige omschrijving.
 • De koper heeft niet het recht een bod in te trekken of te herroepen dan wel de koopovereenkomst te ontbinden indien blijkt dat een artikel niet voldoet aan de omschrijving daarvan.
 • De koper heeft de mogelijkheid om een artikel voorafgaand aan het uitbrengen van een bod te onderzoeken tijdens de openingstijden van de Spel Verhuur Centrale. Dit kan na een telefonisch contact.
 • De gebruiker/koper heeft de mogelijkheid de (gekochte) artikelen deugdelijk te onderzoeken. Hierbij dient de gebruiker/koper na te gaan of het artikel aan de koopovereenkomst beantwoordt.
 • Mede gelet op het feit dat ten aanzien van de (gekochte) artikelen sprake is van gebruikte en niet van nieuwe goederen, geldt dat deze worden verkocht in de staat waarin ze bij afname bevinden.
 • Een tijdens de veiling uitgebracht bod geldt als een bod exclusief BTW.
 • Na sluiting van de veiling krijgt koper per e-mail namens de Spel Verhuur Centrale een bevestiging als de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
 • De Spel Verhuur Centrale stuurt aan de koper een bevestiging welke door koper dient te worden voldaan. Dit kan vooraf onder vermelding van het bevestigingsnummer of bij het ophalen van de artikelen bij de Spel Verhuur Centrale contant of per pin.
 • Indien en zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de koper op de daarvoor door de Spel Verhuur Centrale vastgestelde uren en plaats de gekochte artikel(en) op vertoon van een deugdelijke legitimatie (doen) meenemen, zijnde de afname.
 • Koper – dan wel de door hem ingeschakelde derde – is verplicht een gekocht artikel bij afname deugdelijk te onderzoeken. Bij afname accepteert de koper een artikel in de staat waarin deze zich bevindt.
 • Feitelijke levering. Eigendomsoverdracht en risico-overgang van (een) artikel(en) vindt plaats op het moment van afname. De Spel Verhuur Centrale verstrekt met betrekking tot de artikelen geen enkele garantie van welke aard ook.
 • Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van koper en/of de verkrijgende derden geven generlei recht op (schade) vergoeding en/of opschorting en/of verrekening (tenzij dwingend recht anders bepaalt. Koper wordt geacht een door koper gekocht artikel vooraf zorgvuldig te hebben onderzocht.
Scroll naar boven